Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tata Mirando

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Tata Mirando: Het zigeunerorkest Tata Mirando.
1.2 Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Tata Mirando.
1.3 Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Tata Mirando en de klant voor de levering van diensten, zoals optredens en muziekuitvoeringen.
1.4 Diensten: Alle diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen de klant en Tata Mirando.

  1.  

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en uitvoeringen van diensten door Tata Mirando, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Tata Mirando zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de klant van de offerte van Tata Mirando of door het schriftelijk bevestigen van een boeking.

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
4.2 Tata Mirando behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig aan de klant meegedeeld.

Artikel 5 - Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de klant in gebreke blijft met tijdige betaling, is de klant van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

Artikel 6 - Uitvoering van diensten

6.1 Tata Mirando zal de diensten naar beste kunnen en inzicht uitvoeren.
6.2 Leveringstermijnen voor diensten zijn indicatief en overschrijding daarvan geeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Tata Mirando.

Artikel 7 – Annulering en wijziging

7.1 Annulering door de klant dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering tot 30 dagen voor de afgesproken datum van de dienst is de klant 25% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor de afgesproken datum van de dienst is de klant 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de afgesproken datum van de dienst is de klant het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.
7.2 Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts plaatsvinden met wederzijdse instemming en dienen schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Tata Mirando is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid.
8.2 Tata Mirando is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Tata Mirando niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Tata Mirando onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. 9.2 Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Tata Mirando opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tata Mirando partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussen Tata Mirando en de klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Tata Mirando gevestigd is.

Artikel 11 – Wijzigingen van de algemene vporwaarden

11.1 Tata Mirando behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
11.2 Tata Mirando zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de klant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Datum laatste wijziging: 10-6-2024

Scroll naar boven